Meny
Ruter får Enovastøtte for å teste ut autonome kjøretøy i Oslo-trafikken Ruter får Enovastøtte for å teste ut autonome kjøretøy i Oslo-trafikken. Illustrasjon: Enova

Publisert
03.January.2023

Ruter får Enovastøtte for å teste ut autonome kjøretøy i Oslo-trafikken

Kollektivselskapet Ruter skal i løpet av 2023 sende opptil 15 autonome kjøretøy ut i trafikken for å teste ut en teknologi som skal gjøre sjåføren overflødig på sikt. Dersom piloten lykkes, kan det føre til at færre ønsker å eie privatbil som igjen vil gi færre kjøretøy på vegene, reduserte klimagassutslipp fra produksjon av asfalt, samt et mindre press på arealer og nedbygging av natur. Enova støtter pilotprosjektet med 17,5 millioner kroner.

Ruter har siden 2019 gjennomført flere pilotprosjekter med selvkjørende kjøretøy i Oslo-regionen. Målet med dette prosjektet er å finne ut hvordan selvkjørende kjøretøy kan brukes til å utvide det offentlige transporttilbudet med nye mobilitetsformer som er attraktive og bærekraftige.

– For å nå klimamålene innen landtransport må vi i tillegg til å erstatte de fossile energibærerne også redusere transportomfanget og utnytte mulighetene som ligger i smarte transportløsninger. Ruter sitt pilotprosjekt i Oslo der de utvikler ny teknologi for autonome transportløsninger kan være en viktig brikke i overgangen til lavutslippsamfunnet, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Bestiller reisen via en app

De femten kjøretøyene skal operere innenfor et definert område i Groruddalen i Oslo. Den reisende skal kunne bestille en tur via en app, og dette kan skje uavhengig av dagens buss-traseer. Det skal også være mulig for andre å bestille samme tur, gitt at de skal i samme retning.

Kjøretøyene som skal benyttes i pilotprosjektet vil være på størrelse med vanlige personbiler og holde normale kjørehastigheter på veiene. Innledningsvis vil hvert kjøretøy være bemannet med en person i førersetet, men en målsetning for prosjektet er at denne personen etter en stund skal kunne tas ut.

– Tjenesten skal da driftes videre med helt ubemannede kjøretøy. Dette forutsetter naturligvis formelle godkjenninger i henhold til regelverk og sikkerhetskrav, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

– For å få til utslippsreduksjoner og omstilling, må vi tenke nytt. Det er nettopp det Ruter gjør her. Ruters prosjekt med autonome kjøretøy uten utslipp er en nyvinning innen kollektivtransporten. Dette er et svært spennende pilot-prosjekt som kan bidra til kutt i utslipp og stake ut kursen for fremtidens veitransport, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Fremtidens kollektivtrafikk

Ruter gjennomfører pilotprosjektet i Groruddalen for å møte de utfordringer som morgendagens transportløsning vil inneholde: Det teknologiske skifte, endringer i reisemønster for kundene og andre økonomiske rammebetingelser er nøkkelord for hva samferdselssektoren står ovenfor. Internasjonalt er det mange byer og kollektivselskaper som jobber målrettet for å få satt selvkjørende kjøretøy i system og påbegynne en transformasjon av mobilitetssektoren.

– Samkjøring i klimavennlige selvkjørende kjøretøy kan åpne opp for miljøvennlig transport mellom steder hvor det i dag ikke finnes gode offentlig tilgjengelige transportløsninger. Dersom denne typen løsninger kan redusere behovet for å eie privatbil så vil det på sikt redusere behovet for vei og parkeringsplasser, kutte utslipp knyttet til fremstilling av sement og asfalt, sier Nils Kristian Nakstad i Enova

– Flåter med delte selvkjørende kjøretøy vil gjøre det mulig for folk å nyte fleksible, persontilpassede reiser uten å måtte eie en privatbil til dette. Du tilkaller kjøretøyet når du behøver det, kjøres dit du skal, og så trenger du ikke tenke mer på det før du skal hjem igjen. I mellomtiden vil det samme kjøretøyet farte rundt på veiene og transportere andre, sier Bernt Reitan Jenssen i Ruter.