Meny
Samarbeidsavtale som fundament for sjøtransport

Publisert
15.May.2017

Samarbeidsavtale som fundament for sjøtransport

Samarbeidsavtale som fundament for sjøtransport mellom Hitra Kysthavn og Hirtshals Havn.

Med signering av en samarbeidsavtale er sjøtransport mellom Hitra Kysthavn i Midt-Norge og Hirtshals Havn i Nord-Danmark kommet enda et lite skritt nærmere en realitet. Samarbeidsavtalen ble i april inngått mellom Kysthavnalliansen og Hirtshals Havn, og gir grunnlag for en enda bedre koordinering av initiativene omkring sjøtransport mellom Hitra og Hirtshals.

Utvikle nye tidsriktige transportløsninger, som kan møte fremtidens transportbehov

Samarbeidsavtalen er underskrevet mellom Kysthavnalliansen og Hirtshals Havn, og dermed samles kreftene i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS og Hirtshals Havn i det fortsatte arbeidet for å utvikle nye tidsriktige transportløsninger, som kan møte fremtidens transportbehov og samfunnskrav. Det er positive forventninger til at Trondheim Havn også slutter seg til samarbeidet, noe som vil forsterke mulighetene for å overføre gods fra vei til sjø ytterligere.

Samarbeidet har i den første fase fokus på etablering av sjøtransport mellom Hitra Kysthavn og Hirtshals Havn og på sikt vil også transport på Rørvik Havn bli en del av samarbeidsprosjektet.

Behovet for nye innovative tiltak innenfor transporten av laks fra lakseprodusentene på Hitra og Frøya og mot Europa blir i disse måneder stadig mer aktuell som en konsekvens av dels den fremtidige vekst i lakseproduksjonen og lakseeksporten, og dels av den økende oppmerksomhet på samfunnsforhold som klimabelastninger og trafikksikkerhet.

Et behov for å finne nye transportløsninger, som er tilpasset veksten og effektiviteten i industrien

I forbindelse med den nylige signeringen av samarbeidsavtalen uttaler ordfører Ole Haugen i Hitra Kommune:

– I dagens samfunn må vi betrakte alt i en større sammenheng. Derfor må vi også se den utvikling som er skapt på Hitra og Frøya rundt veksten i produksjonen av sjømat som både en stor og uvurderlig samfunnsgevinst og et felles ansvar i forhold til vårt samfunn og vårt miljø. Vi har et behov for å finne nye transportløsninger, som er tilpasset veksten og effektiviteten i industrien. På Hitra og Frøya har vi skapt rammene for fremtidens transportløsninger, og nå skal vi bare sammen ta det neste skritt inn i den nye fremtiden, som tar hensyn til klimaet og trafikksikkerhet på det overbelastede norske veinettet.

Ordfører Haugen fortsetter:

– Det er et stort potensiale i vekst i lakseproduksjonen, men realiseringen av vekstpotensialet krever, at en del av laksetransporten blir flyttet over på sjøveien.

Den helt nye samarbeidsavtale vil styrke basis for effektiv sjøtransport av laks og vil samtidig åpne for andre godstransporter mellom Hirtshals og Midt-Norge. Fokus ligger på den sørgående transport av laks, hvor det allerede er et betydelig volum, og hvor volumet vil kunne øke betydelig i de kommende år.

Hirtshals Havn er en av Danmarks største kommersielle havner

I Hirtshals Havn legger styreformann Anker Laden-Andersen vekt på lakseindustriens fortsatte valgfrihet:

– At få transporten af laks ud på søen kan ske allerede i dag, men det er vigtigt, at havnene og det rederi, der åbner en rute kan skabe forandring uden ændringer. Vi skal sammen med et rederi skabe en løsning, der giver mindst mulig forandring for lakseindustrien, så derfor skal industrien i størst muligt omfang bevare den fleksibilitet og de samarbejdsrelationer med vejtransportsektoren som industrien har i dag.

I forlengelse av dette fortsetter Laden-Andersen:

– Vi må som havne tænke i innovative løsninger sammen med rederi og Iakseindustri, så rederiet får en fornuftig økonomi i sejladsen og så lakseindustrien kan fortsætte med den eksisterende fleksible løsning med mange last­ vognsoperatører, samtidig med at vi får en del af Iaksetransporterne over på søvejen. Dette er en af grundene til at vi har underskrevet samarbejdsaftalen.

Kysthavnalliansen er et samarbeid mellom Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS. Begge havnene representerer sentrale godsknutepunkter i de regioner hvor de ligger, og målsettingen med samarbeidet i Kysthavnalliansen er å styrke innsatsen for overflytting av godstransport fra vei til sjø. Havnene ligger logistikkmessig gunstig til på den norske vestkyst, hvorfor anløp til havnene krever en minimal deviasjon fra et skip, som seiler ruter på kysten. Dermed legger havnene opp til at det kan skapes nye transportløsninger, som optimerer samspillet mellom landtransport og sjøtransport.

Hirtshals Havn er en av Danmarks største kommersielle havner. Havnen har en årlig godsomsetning på omkring 1,8 mill. tonn og anløpes ukentlig av 40 – 60 ferger og ro/ro-skip på ruter til Norge,Færøyene,Island, Belgia og Sverige. Havnen er et intermodalt logistikksenter, som ligger i hjertet av Skandinavia med motorvei- og jernbaneforbindelse til kontinentaleuropa.

Etablering av en ro/ro-rute mellom Hitra Kysthavn og Hirtshals Havn kan skje umiddelbart, da de nødvendige fasiliteter i de to havner allerede eksisterer, og innen for en overskuelig tidshorisont vil en utvidelse av ruten til Rørvik også kunne startes opp. I Rørvik er havnefasiliteter for tiden under utbygging.