Meny
Sjøtransport er mest miljøvennlig

Publisert
08.November.2017

Sjøtransport er mest miljøvennlig

Sjøtransport fremstår som mer miljøvennlig enn andre transportmidler selv medregnet eksterne kostander ved havnedrift.

Regjeringen ønsker å tilrettelegge for at mer gods på de lange distansene transporteres på sjø og bane. Dette vil medføre økt aktivitet i norske havner. Ettersom flere av havnene er lokalisert i nærheten av der hvor folk bor kan et økt aktivitetsnivå medføre ulemper for samfunnet, eksempelvis ved støy og utslipp til luft.

I en ny rapport ser forskere ved TØI nærmere på hva slags ulemper havnedriften fører med seg, og hvilke samfunnsøkonomiske kostnader som er forbundet med en marginal økning i havnenes aktivitetsnivå.

Rapporten viser at det er vesentlige eksterne kostnader knyttet til å håndtere gods i havn. Når disse eksterne kostnadene er inkludert i analysen, vil sjøtransport isolert sett framstå som mindre samfunnsøkonomisk lønnsomt. Likevel finner forskerne at sjøtransporten er mer miljøvennlig enn andre transportmidler.

Privatøkonomiske og miljømessige konsekvenser

Rapporten er skrevet i forbindelse med forskningsprosjektet EXPORT. TØI-forskere har, sammen med partnere studert privatøkonomiske og miljømessige konsekvenser som godshåndtering i havn medfører. Denne type kunnskap er viktig dersom vi skal klare å øke andelen gods på sjø på bekostning av frakt på vei.

Forskerne bruker strekningen Oslo-Rotterdam som en case. Figuren under sammenlikner eksterne kostnader ved frakt på skip, elektrisk tog og lastebil på denne strekningen.

Vi ser at eksterne kostnader i havn – som her i første rekke dreier seg om kostnader ved utslipp til luft i Oslo havn – gir et vesentlig bidrag til eksterne kostnader ved sjøtransport. Samtidig er dette påslaget for lite til å endre rangeringen av transportmidlene.