Meny
Snart blir det lov å prøve selvkjørende kjøretøy

Publisert
22.June.2017

Snart blir det lov å prøve selvkjørende kjøretøy

– Regjeringen ønsker å legge til rette for at ny og fremtidsrettet teknologi tas i bruk, og gjerne utvikles i Norge. Nå foreslår vi nytt lovverk for utprøving av selvkjørende kjøretøy i vid utstrekning, sier Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen har lagt i frem forslag til en ny lov som skal tillate utprøving av selvkjørende kjøretøy.

– Til nå har lovverket satt begrensninger for utprøving av selvkjørende teknologi, og dermed også for videre utvikling. Ved å åpne for utprøving av selvkjørende kjøretøy, legger regjeringen til rette for utvikling og utprøving av ny teknologi, og bidrar til å sikre gode konkurranseforhold for norske teknologibedrifter, sier Solvik-Olsen.

Trafikksikkerhet og personvern ivaretas

Lovforslaget gir vide rammer for å kunne ta høyde for utvikling uten raskt å bli utdatert. Det legges til rette for utprøving innenfor rammer som særlig ivaretar trafikksikkerhets- og personvernhensyn. Utprøvingen skal skje gradvis, særlig ut fra teknologiens modenhet og med formål om å avdekke hvilke effekter selvkjørende kjøretøy kan ha for trafikksikkerhet, effektivitet i trafikkavviklingen, mobilitet og miljø.

– Den raske utviklingen av ny teknologi i transportsektoren, og særlig på kjøretøyområdet, antas å få stor betydning for mer effektiv trafikkavvikling, økt mobilitet, miljø og ikke minst være svært viktig for trafikksikkerheten. Utvikling og sammenkobling av førerstøttesystemer bidrar allerede i dag til økt trafikksikkerhet, og videre utvikling og tilrettelegging for bruk av slike systemer antas å kunne påvirke ulykkesutviklingen i positiv retning. Det er viktig at vi har et lovverk som ikke stopper teknologiutviklingen, men samtidig ivaretar både trafikksikkerhet, fremkommelighet, datasikkerhet og personvern, sier Solvik-Olsen.

Krav om sikkerhetstiltak i søknad

De som ønsker å prøve ut selvkjørende kjøretøy, kan søke myndighetene om tillatelse til dette. Det må dokumenteres at kjøretøyet på en trafikksikker måte kan håndtere alle de situasjoner som kan oppstå under utprøvingen. Tillatelsen kan for eksempel gis til en virksomhet eller et firma, men det må utpekes en fysisk person som skal være ansvarlig for at forsøket gjennomføres trygt og i samsvar med gjeldende rett. Loven stiller videre krav om å treffe nødvendige sikkerhetstiltak, og har regler om behandling av personopplysninger, om tilsyn og om straff.

Loven stiller ikke et konkret krav om fører som overvåker kjøringen, men hvorvidt det anses trygt å tillate utprøving uten fører, må vurderes konkret under behandlingen av hver enkelt søknad.

Supplerende forskrift på høring

– Utviklingen går raskt, og for å ha mulighet til å kunne sette i gang med utprøving så snart som mulig etter at Stortinget har fattet sitt vedtak, sendes i dag også forslag til forskrift på høring, med nærmere rammer for utprøvingen, sier Solvik Olsen.

Forslaget gir supplerende regler om virkeområdet, søknadsprosessen herunder hvem som kan få tillatelse, krav til søknad og vilkår for tillatelse. Det stilles krav til motorvogner som benyttes, automatiseringssystemer, personer som deltar og teststrekninger. Statens vegvesen foreslås å ha en sentral rolle, både til å gi tillatelse og ved tilsyn. Det foreslås også nærmere krav til risikovurderinger og rapportering. Forslaget sendes på høring i dag, med tre måneders høringsfrist.