Meny
Sørger for bedre kontroll av transportbransjen

Publisert
07.November.2016

Sørger for bedre kontroll av transportbransjen

– Regjeringen ønsker å legge til rette for gode og like vilkår i transportbransjen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Da må vi styrke kontrollen og samarbeidet på tvers av de ulike kontrolletatene slik at blant annet ulovlig kabotasje kommer til livs. Derfor er vi svært positive til rapporten fra Vegdirektoratet, som kommer med konkrete forslag til en bedre og mer effektiv kontroll av transportbransjen, fortsetter samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vegdirektoratet la nylig fram en rapport som en oppfølging av et av forslagene til tiltak i Rapport om kabotasje på veg i Norge. Kabotasje er transport hvor en transportør fra en stat driver transport mellom to punkter på territoriet til en annen stat. Den nye rapporten er laget av en arbeidsgruppe som består av representanter fra Arbeidstilsynet, Politiet, Tolletaten, Skatteetaten og Statens vegvesen. I rapporten foreslås det ni tiltak som skal sørge for bedre samarbeid mellom disse etatene.

– Det er viktig å samarbeide på tvers av etater for å sikre at kontroll- og tilsynsarbeidet blir mer effektivt og målrettet og av bedre kvalitet. Det vil føre til flere felles kontroller av bedrifter og arbeidstakere, i tillegg til trafikkontroller av tunge kjøretøy. At informasjon kan deles mellom disse etatene gjør at man for eksempel kan knytte vogntog kontrollert av Statens vegvesen opp mot kontroller Arbeidstilsynet gjennomfører. Da sørger vi for et helhetlig arbeid for å gi aktørene i transportbransjen like vilkår, sier Solvik-Olsen

Rapporten foreslår tre overordnede nivåer for tiltak: Operativt samarbeid mellom etatene, samarbeid om arbeidslivskriminalitet (A-krimsaker) og noen tiltak som vil innebære regelverksendringer. Rapporten er nå oversendt Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet der Samferdselsdepartementet ber om at disse tiltakene vil bli satt i verk/utredet nærmere i tråd med arbeidsgruppens anbefalinger i rapporten.