Meny
Sprikende om konsekvenser av bilfri by

Publisert
26.September.2018

Sprikende om konsekvenser av bilfri by

– Vi er ikke ferdig med den pågående undersøkelsen om konsekvensene av å erklære bilfrihet i sentrum av byer – for eksempel i Oslo. Det vi kan si foreløpig, er at tilbakemeldingene vi har fått så langt, ikke er entydige. Vi har heller ikke sett på andre byer enn Oslo – de kan ha andre utfordringer.

Forsker Elise Caspersen i Transportøkonomisk institutt er tydelig på at debatten om et bilfritt sentrum vil komme til å rase også etter den kommende rapporten. Innspillene man har fått til nå, er nemlig langt fra entydige:

Frustrasjon

– Det er jo en viss frustrasjon allerede når det gjelder varelevering i sentrum, og man har pekt på at for eksempel innføringen av sykkelfelt kan forverre denne situasjonen, fordi man ikke får tilgang til forretningene på innsiden av sykkelfeltene. Men dette er overhode ikke noe entydig bilde, for ser man på helheten, vil man jo kunne tenke seg at desto færre biler som finnes i et sentrum, jo enklere vil tilgjengeligheten være for hver av dem som faktisk fortsatt skal være der.

– Da er det altså utformingen av et fremtidig bilfritt sentrum som kan bli avgjørende?

– Nettopp, for det er et veldig sammensatt bilde, og man må se på alle de fremtidige brukergruppenes behov for å kunne trekke noen konklusjoner. Det er da også en del av hensikten med vår undersøkelse: Å se på hvilke behov og tilbakemeldinger vi får, og så skaffe oss en dypere innsikt om hva som kanskje må til av tiltak i fremtiden.

– Men bilfritt sentrum er altså ingen selvfølgelighet hva konsekvenser angår?

– Nei, det vil avgjort være en rekke positive sider ved dette, som luftkvalitet og fremkommelighet. Dog er det viktig å være klar over at man vil få en del effekter som kanskje ikke er ønskelig, og det er altså dette undersøkelsen skal forsøke å kartlegge, sier Caspersen. Hun viser til at det gjelder å ha riktige parkeringsplasser tilgjengelig, blant annet: Mens noen kun vil ha behov for midlertidig stans for å levere varer eller annet, vil andre kunne ha behov for å ha med seg bilen på lengre oppdrag i sentrum. Skal dette fungere optimalt, trengs solid kunnskap om hvilke behov de forskjellige gruppene har. Derfor har vi bedt dem å melde disse inn til oss, forklarer hun.

Håndverkere

– Hva skjer med håndverkerne i et bilfritt sentrum?

– Også for håndverkerne kan et tiltak som bilfritt byliv få både positive og negative konsekvenser om man ikke tenker nøye gjennom løsningene på forhånd. Det er jo pekt på at dersom man har flere langtidsparkeringsplasser som håndverkerne kan bruke, vil de lettere få ivaretatt sine transportbehov og utført sine oppdrag. Fra annen forskning vet vi at håndverkere og andre servicebiler gjerne står lengre parkert enn biler som driver varelevering. Samtidig har de med mye materialer, og kanskje behov for å parkere – i alle fall midlertidig – i nærheten av kunde. Leting etter plasser er også en utfordring, og medfører utfordringer både for kunden, håndverkeren og byen, på grunn av tidsbruk og unødig kjøring. Igjen er det snakk om å organisere sentrum riktig i fremtiden. Det er jo også mange som mener at elbiler bør kunne parkere i sentrum.

– Men dette løser ikke håndverkernes behov, for de trenger ofte å bruke tilhengere, og nær sagt ingen elbiler er typegodkjent for å trekke det?

– Nei, ikke foreløpig i alle fall. Skal man vurdere hvordan et bilfritt sentrum skal kunne fungere, er det viktig å ta for seg de forskjelligste brukergrupper, fra forretninger og næringsdrivende til offentlig kommunikasjon og dem med andre spesielle behov for transport. Når alle disse behov og utfordringer skal veies og finnes løsninger på, trengs det gode fakta. Og det er akkurat det vi i alle fall håper at vår undersøkelse skal kunne bidra til, sier hun.

Forventninger

– Hvilke forventninger har du selv til undersøkelsen?

– Jeg vil ikke si at jeg har spesielle forventninger i noen retning. Av og til hender det at vi får bekreftet det vi trodde i slike undersøkelser, men andre ganger blir man overrasket. Vi er i sluttfasen med å innhente opplysninger nå, og er i ferd med å bearbeide materialet. Så jeg vil vel heller si at jeg er spent på hva konklusjonene vil kunne komme til å bli, sier hun til slutt.