Meny
Strakstiltak skal løfte gods på jernbane

Publisert
17.December.2015

Strakstiltak skal løfte gods på jernbane

Jernbaneverket lanserer nye strakstiltak for å bedre vilkårene for godstrafikk på jernbanen. Egen godspakke, egen kompensasjonsordning for innstilte godstog når jernbanen svikter, og sterkere vedlikehold på Alnabru er av de viktigste grepene.

– Vi har hatt nær dialog med godsnæringen, og er trygge på at de nye tiltakene vil bidra til å gi et oppsving for gods på bane. Næringen får tryggheten med en kompensasjonsordning, og vi oppgraderer terminalfunksjoner i Oslo og Trondheim (Heggstadmoen), samt fremskynder kryssingsspor, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Tiltakspakken har en verdi på over en milliard kroner fra 2016 – 2018.

Start på langsiktig satsing

Jernbanenettet blir stadig bedre etter flere års innsats med fornyelse, vedlikehold og dobbeltsporutbygging. Det er stor passasjervekst. Punktligheten er bedret, også for godstrafikken.

– Strakstiltakene bidrar til å gjenreise troen på at jernbanen vil ta sin del av godsveksten. Jernbane er miljøvennlig, sikker og konkurransedyktig på pris. Vi jobber langsiktig for at jernbanen skal ta en økt andel av godstransporten fra veg, sier Elisabeth Enger.

Den brede godsanalysen fra august 2015, som er en del av utredningene i arbeidet med Nasjonal transportplan, slår fast at godsmengdene vil øke og at mellom 5 og 7 millioner tonn gods kan overføres fra veg til bane og/eller sjø. 3,5 millioner tonn er egnet for jernbane. Dette tilsvarer ca. 800 daglige vogntog på vegene våre. Markedsandelen til jernbane på hovedstrekningene har tradisjonelt vært svært god, men posisjonen er nå truet på strekningen Oslo-Trondheim. Derfor tas det her særskilte grep.

Oslo-Trondheim er kritisk

Roger Kormeseth er hyret inn som «godsgeneral» i Jernbaneverket for å identifisere tiltak som på kort sikt kan skape vekst for gods. Kormeseth har bakgrunn fra logistikkbransjen, og kjenner de norske og internasjonale varestrømmene godt som mangeårig bruker.

– Det haster med terminaltiltak i Trondheim, sier han. – Gjør vi ikke noe nå, vil mye av godset mellom Oslo og Trondheim ende opp på veg. De store godsaktørene har etablert seg sør for Trondheim. Det er derfor viktig å etablere en større kapasitet på jernbanen her gjennom å oppgradere Heggstadmoen og Heimdal stasjon til å kunne ta større godsmengder. Dette tiltaket er avgjørende i påvente av ny godsterminal for Midt-Norge. Gjøres det ikke noe i Trøndelag, risikerer man at grunnlaget for en større jernbanesatsing blir borte, sier han.

Kryssingsspor fremskyndes

Arbeidet med å forlenge kryssingsspor skulle i følge Nasjonal transportplan ikke begynne før om noen år, men nå fremskyndes flere av tiltakene til 2016, 2017 og 2018. Det startes nå planlegging av kryssingsspor og andre kapasitetsøkende tiltak til ca. 630 millioner kroner. Videre arbeides det med å forsere byggingen av slike spor.

Kompensasjonsordning fra 1. mars

Kompensasjonsordningen skal tre inn ved svikt på jernbanen som fører til innstillinger av godstog. For eksempel som følge av signalfeil eller annen teknisk svikt i infrastrukturen. Det gis 50 000 kroner pr. tog og 1000 kroner pr. container/vogn. Ordningen trer i kraft 1. mars 2016. Ordningen innføres under forutsetning om godkjenning fra ESA.