Meny
TEN-T: Reviderte retningslinjer tatt inn i EØS-avtalen

Publisert
02.November.2015

TEN-T: Reviderte retningslinjer tatt inn i EØS-avtalen

EU har foretatt en revisjon av retningslinjene for TEN-T. Disse retningslinjene utgjør forordning EU nr. 1315/2013, som i dag er tatt inn i EØS-avtalens Protokoll 31. Forordningen erstatter den tidligere TEN-T-beslutningen, som også er innlemmet i EØS-avtalen.

[factbox id=”1″]

Effektivt europeisk transportnett

Hovedformålet med revisjonen er å legge til rette for utviklingen av et sammenhengende og effektivt europeisk transportnett, og ikke minst å sikre at EUs midler brukes på prosjektene med størst felles nytte. Infrastrukturen som i dag utgjør TEN-T er svært fragmentert og ujevn i standard. Med utgangspunkt i det omfattende nettet har Kommisjonen definert et kjernenett bestående av de strategisk viktigste elementene i transportnettet.

Det omfattende nettet skal være ferdigstilt innen 2050, mens kjernenettet skal være ferdig innen 2030. For å bidra til samordning i utviklingen av nettet har Kommisjonen i tillegg definert et sett med kjernekorridorer. Den enkelte korridor skal omfatte minst tre transportformer, krysse minst tre medlemsstater, og om mulig ha forbindelse til havn.

De reviderte retningslinjene har vært på høring og er behandlet i Samferdselsdepartementet og i EØS Spesialutvalget for Transport.

Norge

Retningslinjene for TEN-T legger føringer på kvaliteten på den delen av norsk infrastruktur som er del av nettverket. Annet regelverk er også knyttet til TEN-T-nettverket, og vil kunne få konsekvenser for fremtidig utforming. Selv om de reviderte retningslinjene nå er tatt inn i EØS-avtalen har dette ingen konsekvenser for hvordan norske aktører finansierer sine prosjekt. Finansieringen av TEN-T-prosjekt skjer gjennom EUs finansieringsverktøy “Connecting Europe Facility” (CEF). Norge deltar ikke i CEF Transport.