Meny
Tilbyr en løsning for renere transport og industri i Sverige Foto: Gasum

Publisert
03.December.2019

Tilbyr en løsning for renere transport og industri i Sverige

De nordiske landene er foregangsland innen fornybare produkter og sirkulær økonomi, men de har også utfordringer med å oppfylle den voksende etterspørselen etter rent drivstoff til tungtransport, sjøtransport og industri. For å nå EUs ambisiøse mål for reduksjon av utslippene må alle verktøy tas i bruk. Det nordiske energiselskapet Gasum tar sin del av ansvaret ved å utvide sitt nettverk av gassfyllestasjoner i hele Norden, samtidig som de åpner et felles biogassanlegg med Stora Enso ved sistnevntes papirfabrikk i Nymölla.

De neste årene er reduksjonsmålene for utslipp av drivhusgasser svært ambisiøse. EU vedtok tidligere i år nye utslippsstandarder som sier at karbondioksidutslippene fra tyngre kjøretøy skal reduseres med 30 prosent innen 2030. I tillegg har International Maritime Organisation (IMO) satt et mål om å redusere marine utslipp med 50 prosent innen 2050, sammenlignet med nivået fra 2008. Sveriges mål for veitransport er å redusere utslippene med 70 prosent fra 2010-nivå innen 2030.

For å oppfylle den økte etterspørselen etter lavutslippsdrivstoff i Sverige bygger Gasum et nettverk med nye gassfyllestasjoner. De to første gasstasjonene er allerede i Västerås, Norrköping, Örebro og i Jönköping. Totalt har Gasum som mål å bygge et nettverk med 50 nye gassfyllestasjoner for tyngre kjøretøy i Finland, Sverige og Norge innen første del av 2020-tallet. Dette er et viktig steg i utviklingen av gassmarkedet for tungtransport og det nordiske gassmarkedet som helhet. I tillegg investerer andre aktører også denne infrastrukturen.

Felles biogassanlegg med Stora Enso gir økt produksjon av fornybart drivstoff i Sverige

I tillegg til å utvide nettverket av fyllestasjoner, investerer Gasum tungt i å øke biogassproduksjonen i Sverige, både ved å investere i sine nåværende biogassanlegg og gjennom samarbeidsprosjekter for å utvikle biogassmarkedet. Et eksempel på disse samarbeidsprosjektene er det nye biogassanlegget ved papirfabrikken i Nymölla. Anlegget er et samarbeid med Stora Enso og skal åpnes i 2020. Anlegget vil blir det største for flytende biogass (LBG) i Sverige. Med en forventet produksjon på 75–90 GWh per år vil det produsere fornybart drivstoff til ca. 200 lastebiler.

Biogass har et betydelig potensial i Norden, siden råstoffet til biogassproduksjon kan være alt fra biologisk avfall og mudder til husdyrgjødsel og silofôr. Biogassanlegget i Nymölla er et godt eksempel på bruk av nye råstoffer i biogassproduksjon, fordi anlegget skal bruke avløpsvann fra papirfabrikken som råstoff. Anlegget vil representere en viktig milepæl innen sirkulær økonomi i samarbeid med tungindustrien i Sverige.

Biogassanlegget i Nymölla er et godt eksempel på det nyskapende samarbeidet mellom Stora Enso og Gasum for å øke bærekraften i industrien samtidig som man produserer fornybart drivstoff. Drivstoffet kan brukes i industrielle verdikjeder for å ytterligere øke bærekraften. Vi ser et betydelig potensial på flere industriområder og i ulike samarbeidsmodeller til å raskt øke kapasiteten for biogassproduksjon i Norden. Jeg håper vi snart kan se nye biogassprosjekter innen papir- og papirmasseproduksjon, sier Jukka Metsälä, Vice President for Traffic i Gasum.

Flytende naturgass muliggjør overgang til fornybare drivstoff

Ved å bruke naturgass kan Sverige nå EUs og IMOs mål for utslippsreduksjon i vei- og sjøtransport raskt og kostnadseffektivt. Gasums natur- og biogass er de billigste fornybare drivstoffene. Dette gir en betydelig reduksjon i kostnadene for industri- og transportsektoren, noe som igjen gjør lokale selskaper mer konkurransedyktige.

Bruken av flytende naturgass (LNG) i Norden har økt det siste året, spesielt innen sjøtransport. Denne veksten skyldes delvis de stadig strengere utslippsgrensene for skip. Bruk av LNG gir ingen utslipp av svoveloksid, og LNG oppfyller også utslippskravene for nitrogenoksid, partikler og karbondioksid.

LNG spiller en viktig rolle for å legge til rette for en overgang til fornybare drivstoff. Den er den beste tilgjengelige løsningen for en rask reduksjon i drivhusgassutslippene, da utslippene er 15–20 prosent lavere enn med diesel. Gassinfrastrukturen som er bygget for LNG kan også brukes til flytende biogass (LBG), hvilket gjør det enkelt og kostnadseffektivt å bytte til LBG. Bruk av miljøvennlig LBG kan redusere utslippene av drivhusgasser med opptil 85 prosent sammenlignet med fossile drivstoff – og det beste er at Gasum allerede tilbyr disse løsningene.