Meny
Tofte i et grønt perspektiv

Publisert
30.July.2018

Tofte i et grønt perspektiv

Selskapet Silva Green Fuel AS ble etablert i 2015, samme år som Statkraft kjøpte industritomten av Södra på Tofte.Silva Green Fuel er et samarbeid med Södra som har 49 % eierandel og Statkraft med 51 % eierandel. Planene om et demonstrasjonsanlegg for biodrivstoff ble presentert på et åpent folkemøte i november 2016. Så langt har tiden blitt brukt på å finne en egnet teknologi for produksjon av biodrivstoff som senere kan skaleres opp.

Kronikk av Rune Gjessing, administrerende direktør Silva Green Fuel.

Demonstrasjonsanlegget

I et folkemøte rett før jul i fjor ble investeringsbeslutningen for et demonstrasjonsanlegg til 500 millioner kroner for 2.generasjons biodrivstoff presentert. Anlegget skal monteres i en av hallene som ble bevart i forbindelse med rivningen av cellulosefabrikken. På grunn av anleggets plassering i eksisterende bygg og lite nye installasjoner ble det søkt kommunen om dispensasjon fra detaljreguleringskravet i kommuneplanen. Denne ble innvilget i planutvalget i kommunen 19. juni i år. Demonstrasjonsanlegget etableres for å få en bekreftelse på at teknologien fungerer i kontinuerlig drift.

Grønt skifte

Som et viktig ledd i å redusere klimagassutslippene i Norge har Stortinget vedtatt en målsetting om innblanding av avansert biodrivstoff i transportsektoren. Et grønt skifte for å møte klimautfordringen gir mulighet for ny teknologi, industri og verdiskaping. Dette er bakgrunnen for satsingen på bærekraftig og fornybart drivstoff basert på norsk skogsvirke.

Demonstrasjonsanlegget som nå skal monteres i en av de eksisterende industritallene på Tofte er et første steg i en slik målsetting. Vårt mål er at dette anlegget kan bli et senter i en ny kunnskapsbasert grønn industriutvikling og næringsklynge med arbeidsplasser og verdiskaping på Tofte. Så langt er det bred interesse fra universiteter og teknologimiljøer om å delta, og prosjektet er gjennom Statkraft en del av et større forskningsprogram i regi av EU som ledes av SINTEF.

Næringsutvikling

Siden kjøpet i 2015 er det etablert 43 bedrifter med nesten 100 arbeidsplasser i de gamle lokalene og på deler av industritomten. Flere fra tidligere Södra på Tofte har gått inn i Statkraft og har sitt virke i driften av eiendommene og industritomten, forvaltning av dammer i Hurum-marka eller i Silva Green Fuel med biodrivstoff-prosjektet. Når demonstrasjonsanlegget bygges vil ytterligere 15-20 personer ha sitt virke på den gamle industritomten. Samtidig er det plass for videre utvikling av eksisterende og nye bedrifter i næringsparken.

Veien videre

Hvis teknologien svarer til forventningene legges dette til grunn for en videre satsing. Da er det en rekke andre forutsetninger som også skal på plass før en ny investeringsbeslutning på Tofte. En av disse er en ny detaljreguleringsplan for industritomten som i kommuneplanen er regulert til næring. Denne vil gi en god mulighet for alle berørte parter, i en åpen demokratisk prosess, å komme med innspill gjennom offentlige høringer og politisk behandling. Silva Green Fuel legger opp til å starte dialogen med Hurum kommune om detaljreguleringen for et eventuelt storskala anlegg og forutsetningene for dette arbeidet til høsten. I tillegg til en vedtatt reguleringsplan i kommunen er det en rekke myndighetsorganer som skal godkjenne et slikt anlegg med hensyn på forurensing, sikkerhet og påvirkning av ytre miljø. Til sammen danner dette rammebetingelsene for en mulig ny næring på Tofte, og sist, men ikke minst mål eierne vurdere markedet, finansieringen og lønnsomheten før en eventuell endelig beslutning kan tas.

Vårt ønske er at aktiviteten vi planlegger på Tofte skal komme innbyggerne til gode gjennom økt verdiskaping og positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Selv om våre planer ikke alene vil være i samme størrelse som den tidligere industrien vil biodrivstoffproduksjon kreve både bemanning og eksterne tjenester. Vi håper at den nye aktiviteten i fremtiden skal gi inspirasjon og levevilkår til mange andre næringer og at vi kan få en bærekraftig og grønn næringsklynge med senter på og rundt Tofte. Det er plass til mange. Å benytte skogsavfall og restvirke fra skog- og treforedlingsindustrien i Norge som råstoff til en ny næring og for å redusere klimautslippene fra transportsektoren synes vi er en god ide.