Meny
Trenger 6000 – 10.000 flere hurtigladere I dag er det rundt 470 000 elektriske lette kjøretøy (person- og varebiler) og rundt 660 elektriske tunge kjøretøy (lastebiler og busser) på norske veier. Foto: Patrik Olsson/Swerock

Publisert
02.March.2022

Trenger 6000 – 10.000 flere hurtigladere

Et nytt kunnskapsgrunnlag peker på et stort behov for flere hurtigladere både for personbiler og lastebiler.

Statens vegvesen og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet laget et kunnskapsgrunnlag om ladeinfrastruktur til elektriske kjøretøy.

– Vårt kunnskapsgrunnlag viser at Norge trenger mellom 6000 og 10 000 flere hurtigladere til lette kjøretøy og 1500 – 2500 hurtigladere til tunge kjøretøy innen 2030, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og miljødirektør Ellen Hambro.

Forventer enormt salg av elektriske kjøretøy

Salgsmålene i Nasjonal transportplan tilsier at vi i 2030 vil ha nærmere to millioner elektriske person- og varebiler og rundt 35 000 elektriske busser og lastebiler.

Fakta: Slagsmål for nullutslippskjøretøy
 • Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy (elbiler og hydrogenbiler) fra 2025.
 • Nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025.
 • Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy
 • Referanse: Nasjonal transportplan (NTP) 2018-29

Behov for inntil 14 000 hurtigladere til lette kjøretøy i 2030

I kunnskapsgrunnlaget anslås et behov for 10 000 – 14 000 hurtigladere til person- og varebiler i 2030, altså rundt 7000 flere hurtigladere enn vi har i dag.

Antall elektriske kjøretøy i 2021 og i 2030 dersom salgsmålene i Nasjonal transportplan (NTP) nås. Illustrasjon: Statens vegvesen/Miljødirektoratet

Behovet for flere hurtigladere påvirkes av mange faktorer, blant annet:

 • Hvor raskt bilen lades.
 • Hvor stor batteripakken i bilen er.
 • Når og hvor ladebehovet oppstår.
 • Hvor god tilgangen til normallading er.

Halvparten av dagens hurtigladere leverer 50 kW, mens nye hurtigladere bygges med 150 kW. Ladingen vil altså kunne gå tre ganger så raskt på de nye laderne. Samtidig vil ikke alle bilene kunne lade så raskt. Det selges mange biler i dag som ikke kan lade på 150 kW og disse vil fortsatt være på veien i 2030.

Også mer utbygging av normallading

Tilstrekkelig utbygging av normallading alle steder man besøker i noen timer vil samtidig bidra til mindre behov for hurtiglading.

– Det skjer en raskt teknologisk utvikling som påvirker behovet for hurtiglading. Flere hurtigladere er nødvendig for å nå målene for elektriske kjøretøy, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Fakta: Bedre ladestasjon for brukerne
 • Hurtigladesystemet i Norge er i dag ikke spesielt brukervennlig. Det er ulike apper og brikker og uoversiktlige prismodeller, stasjoner som ikke fungerer og køer på enkelte steder og tidspunkt.
 • Elbileierne ønsker seg bedre skilting, tak, servicetilbud og køordninger.
 • Statens vegvesen og Miljødirektoratet peker på bransjedialog, deling av data og bransjestandard for ladestasjoner, både for lette og for tunge kjøretøy, som mulige bidrag til forbedringer.
 • Det er behov for ladestasjonene som tilfredsstiller krav til universell utforming og er tilpasset ulike bilmodeller og bil med henger.

Behov for 1500 – 2500 hurtigladere til lastebiler og busser i 2030

Mindre ellastebiler har vært på veiene i noen år og større ellastebiler er på vei inn i markedet. Til høsten kan det rulle 44 tonns-lastebiler med en batteripakke på 540 kWt (en rekkevidde på inntil 380 kilometer) på norske veier.

– Hurtigladeinfrastruktur til ellastebiler er en forutsetning for å øke salget av disse. For å gjøre det mulig for mindre aktører å elektrifisere lastebilparken, trengs også offentlig tilgjengelig hurtigladeinfrastruktur, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

For å dekke hurtigladebehovet for lastebiler og langdistansebusser anslår Statens vegvesen og Miljødirektoratet at det bør bygges 1500 – 2500 hurtigladere med høy effekt til 2030.

Det endelige behovet påvirkes både av antall elektriske tunge kjøretøy og om det finnes et bookingsystem for god utnyttelse av hver hurtiglader. Uten booking kan behovet for hurtigladere bli betydelig større, for å sikre god nok tilgjengelighet i sjåførpausene.

Ladeinfrastruktur til busser i kollektivtransport er ikke omfattet av rapporten, siden disse i liten grad trenger offentlig tilgjengelig lading.

Kunnskapsgrunnlag om hurtigladeinfrastruktur for veitransport

Den nye rapporten fra Statens vegvesen og Miljødirektoratet oppsummerer:

 • Dagens ladeinfrastruktur og elektriske kjøretøy.
 • Ladebehovet i 2030 gitt at vi når salgsmålene som er satt i Nasjonal transportplan (NTP) og Klimaplanen.
 • Dagens rammevilkår og barrierer mot utbygging av hurtiglading.
 • Forbrukervennlighet for hurtiglading.