Meny
Tungbil sto for 7,1% av bompasseringene i 2016

Publisert
18.January.2018

Tungbil sto for 7,1% av bompasseringene i 2016

Det er en nedgang på 0,2 prosent fra 2015. Antall passeringer i bomringen økte med 47 millioner i 2016 og endte på totalt 638 millioner.

Tungbiler utgjorde 7,3 prosent av bompasseringene i 2015. Av de utenlandske tungbilene med avtale gjorde 96 prosent opp for seg i bomringen. Til sammenligning betalte 98prosent av norske tungbiler med avtale regningen etter bompassering. Totalt utgjorde utenlandske kjøretøy 2,8 prosent av alle passeringer i 2016.

Antall fritakspasseringer (unntatt månedstak og timesregel) var på om lag 50 millioner passeringer. Av dette var omlagt 35 millioner nullutslippsbiler. I 2015 var tilsvarende tall 36 millioner passeringer, hvorav 22 millioner nullutslippsbiler.

Billigere å inndrive bompenger

Bompengeselskapene reduserte driftskostnadene med 81 millioner kroner til tross for at trafikken økte med 47 millioner passeringer.

– Bompengeselskapene har satt i gang flere tiltak for å effektivisere driften i denne perioden. Samlet driftskostnad var på 838 mill. kr mot 919 mill. kr året før. Dette til tross for at trafikken økte med 47 millioner passeringer. Ser man på kostnader pr. passering, ble de redusert med 30 øre og lå på 1,31 kr per passering i 2016, sier Åge Jensen som leder Seksjon for brukerfinansiering i Vegdirektoratet.

Nøkkeltall for 2016 viser, blant annet:

Bompasseringene økte med 47 millioner og endte på 638 millioner passeringer.
Lette biler stod for 92,9 prosent av passeringene og tunge biler 7,1 prosent.
Inntektene var 9 820 mill. kr.
Driftskostnadene inkl. avskrivninger var på 838 mill. kr, mot 919 mill. kr i 2015.
Brikkeandelen gikk noe ned fra 77,5 prosent i 2015 til rundt 77,1 prosent.

– Økningen i antall passeringer skyldtes i all hovedsak at innkreving av bompenger startet opp i bypakkene i Bodø, Harstad og Grenland. Passeringene økte også i flere andre bompengeprosjekter, forteller Jensen.

Potensiale for å øke brikkebruken

Andelen som bruker brikke har vært noenlunde stabil, men det er fortsatt et potensiale for å øke brikkebruken. Vi ser at brikken ikke ble registrert i enkelte tilfeller, til tross for at det var inngått avtale. Det kan være flere årsaker til det, f.eks. at batteriet på brikken har gått ut, at brikken er feil plassert eller at frontruten forhindrer lesing av brikken. Det kan være feil på avlesningssystemet i bomstasjonen eller at bilens eier ikke hadde installert brikke i bilen til tross for at vedkommende har gyldig avtale. I slike tilfeller blir nummerskiltet fotografert og passeringene blir likevel belastet bilens avtale.

-Vi oppfordrer bileierne til å sjekke om brikken fungerer når man passerer gjennom en bomstasjon. Er alt ok viser signallyset enten grønt eller hvitt, hvis ikke bør man kontakte bompengeselskapet sitt, oppfordrer Jensen.

De fleste nedbetales i tide

De aller fleste bompengeprosjektene blir nedbetalt innen den perioden som Stortinget har vedtatt. Av 79 bompengeprosjekter som var vedtatt av Stortinget innen september 2017, lå 24 prosjekter an til å bli nedbetalt før tiden og 35 var i henhold til opprinnelig plan. Tre prosjekter har pr. i dag en prognose som kan tilsi at nedbetalingstiden kan bli forlenget. De øvrige prosjektene har ikke startet innkreving enda.

Hvor raskt et bompengeprosjekt nedbetales, avhenger av flere forhold. Først og fremst er det til enhver tid gjeldende rentenivå en viktig indikator. En annen årsak kan være at antall bompasseringer har endret seg mer enn forutsatt.

Sektoren står overfor store endringer

Bompengesektoren står ovenfor store endringer i tiden fremover. Flesteparten av de rundt 50 bompengeselskapene som var i drift i 2016, er nå i ferd med å innlemmes i ett av de fem nyetablerte, regionale selskapene. Oppgaven med å utstede AutoPASS-brikker og håndtere bombetalinger skal skilles ut fra bompengeselskapene i egne utstederselskaper. Statens vegvesen vil få en tydeligere myndighets- og tilsynsrolle i bompengesektoren. Det jobbes med å forenkle takst- og rabattsystemet og det er etablert en tilskuddsordning for å redusere bompengetakster på riksveger. I tillegg arbeides det med å skifte ut den eksisterende systemløsningen for bompengebetaling.

Fakta om bompengeinnkreving i 2016:

65 bompengeprosjekter krevde inn bompenger i 240 bomstasjoner fordelt på 480 innkrevingsfelt.
10 ferjesamband hadde bompengeinnkreving og Tromsøpakke 3 hadde innkreving av lokal drivstoffavgift.
Innkreving ble avsluttet for fire bompengeprosjekter og fem nye startet opp.
75 bompengeprosjekter var vedtatt av Stortinget ved årsslutt.

638 millioner biler passerte gjennom bomstasjoner og på ferjer, mot 591 millioner i 2015.
Økningen i antall passeringer skyldes i alle hovedsak at bypakkene i Bodø, Harstad og Grenland startet innkreving.
Lette biler (takstgruppe 1) stod for 92,9 prosent av passeringene mot 92,7 prosent i 2015. Tunge biler (takstgruppe 2) utgjorde 7,1 mot 7,3 prosent av passeringene i 2015.
Antall fritakspasseringer (unntatt månedstak og timesregel) var på om lag 50 millioner passeringer. Av dette var omlagt 35 millioner nullutslippsbiler. I 2015 var tilsvarende tall 36 millioner passeringer, hvorav 22 millioner nullutslippsbile

Antall biler som passerte med brikke utgjorde 77,1 prosent mot 77,5 prosent i 2015.
Utenlandske kjøretøy utgjorde 17,6 millioner av totalt 638 passeringer, d.v.s. 2,8 prosent av alle passeringer.
Betalingsgraden for utenlandske kjøretøy fordelte seg som følger:
Takstgruppe 1 (lette kjøretøy) med avtale hadde en betalingsgrad på 98 prosent mens kjøretøy uten avtale lå på 91 prosent.
Takstgruppe 2 (tunge kjøretøy) med avtale hadde en betalingsgrad på 96 prosent mot 98 prosent av norske kjøretøy i samme kategori.
Totale inntekter økte fra 9,33 mrd. kr i 2015 til 9,82 mrd. kr.; en økning på omlag 0,49 mrd. kr.
Gjennomsnittlig inntekt pr. passering ble redusert fra 15,45 kr i 2015 til 15,03 kr.
Totale driftskostnader uten avskrivninger var på 749 mill. kr og 838 mill. kr inkl. avskrivninger; en reduksjon på 81 mill. kr i forhold til 2015.
Driftskostnadene per passering var på 1,31 kr; en reduksjon på 30 øre i forhold til 2015.
Total lånegjeld var på 51,9 mrd. kr; en økning på 3,5 mrd. kr fra 2015.
Gjennomsnittlig effektiv lånerente inkl. rentesikring var på 3,10 prosent mot 3,12 prosent året før.

Status pr i dag:

2017:

63 bompengeprosjekter krevde inn bompenger fra 237 bomstasjoner og ni ferjestrekninger.
Inntektsprognose rundt 10 mrd. kr.
Statens vegvesen leverte 16 grunnlagsdokumenter for bompengeprosjekter til Samferdselsdepartementet.

2018:

Planlagt oppstart av fem nye bompengeprosjekter, to nedleggelser og en forlengelse.
Inntekstprognose rundt 10,7 mrd. kr.
Statens vegvesen forbereder 12 bompengeprosjekter som skal godkjennes av Stortinget.