Meny
Uber – Beklagelig dom

Publisert
14.December.2015

Uber – Beklagelig dom

Oslo tingrett har i dom av 7/12-15 frifunnet en Uber-sjåfør som fikk bot på kr 8.000 for piratkjøring. Sjåføren var tiltalt for brudd på yrkestransportloven § 41 jf. § 4 første ledd annet punktum. Norges Taxiforbund synes dommen er beklagelig.

Vi minner om at den ikke er rettskraftig, og at dom fra Stavanger tingrett i liknende sak er anket til lagmannsretten.

Tingrettene har i disse to sakene kommet til at lovens ordlyd ikke omfatter formidling av piratvirksomhet via app ettersom dette ikke anses som «offentlig plass» i lovens forstand. Dersom denne fortolkningen mot formodning skulle bli stående, vil det vise at lovgivingen ikke er tilpasset den tid vi lever i. I så fall forventes at lovgiver er seg sitt samfunnsansvar bevisst og endrer regelverket slik denne type piratvirksomhet kan straffes.

Norges Taxiforbund viser i den forbindelse også til at både Stavanger- og Oslo tingrett i aktuelle dommer uttaler at denne type handlinger er straffverdige.

– Den utbredte piratvirksomheten gjør oss bekymret for kundenes sikkerhet og kvaliteten på transporten generelt. I tillegg er den et alvorlig samfunnsproblem og en trussel mot den norske velferdsstaten, sier Øystein Trevland, styreleder i Norges Taxiforbund.

Norges Taxiforbund er ellers av den oppfatning at piratvirksomhet via app etter omstendighetene kan straffes etter yrkestransportloven § 4 første ledd første punktum jf. § 41. Vi viser også her til uttalelse fra Oslo tingrett i den omtalte dom. Norges Taxiforbund forventer at påtamyndigheten tar signalene fra tingretten på alvor og at de innretter sin etterforskning deretter samt benytter den aktuelle bestemmelse som hjemmel ved straffeforfølgning i fremtidige saker.

Etter den nye straffelovens ikrafttredelse 1. oktober 2015 er medvirkning til piratvirksomhet straffbart. Det er å håpe at påtalemyndigheten for fremtiden også benytter seg av dette verktøyet i sitt viktige arbeid med å stoppe/begrense piratvirksomheten.

Slike saker aktualiserer behovet for å revidere yrkestransportlovgivningen. Norges Taxiforbund vil gjerne være en samarbeidspartner og bidragsyter i dette arbeidet.