Meny
Varestrømmene i Norge kartlagt

Publisert
05.June.2018

Varestrømmene i Norge kartlagt

Varestrømsmatrisene utgjør et sentralt element i Nasjonal godsmodell, men databasen inneholder mye aktuell informasjon på detaljert nivå som også kan brukes i andre sammenhenger. Matrisene viser all vareflyt regnet i tonn innen og til/fra Norge mellom tilbydersiden og anvendelsessiden.

Matrisene er i hovedsak basert på grunnlagsdata fra 2014, men er kalibrert og validert mot offentlig statistikk for 2016 for å ivareta aktualiteten til varestrømmene og godsmodellen.

Kartene viser konsentrasjon av varestrømmer, målt i tonn etter avsendersone og mottaker-sone i modellen. De største godskonsentrasjonene både for avsendt og mottatt gods er i regionen rundt Oslofjorden, Bergen, Stavanger og Trondheim. Nord for Trondheim er det Mo i Rana og Hammerfest som har de største godsvolumene.

En viktig komponent i den nasjonale godstransportmodellen er varestrømsmatrisene. Disse skal representere all vareflyt regnet i tonn i Norge mellom tilbydersiden, representert ved produsenter, importører og grossister, og anvendersiden representert ved innsatsvarebruk i industri og tjenesteytende næringer, eksport, engros- og detaljhandel. Foreliggende rapport er dokumentasjon på soneinndeling, varegruppering, grunnlagsdata, metodisk fremgangsmåte og validering av arbeidet med å etablere varestrømsmatriser til den nasjonale godsmodellen. En viktig del av datamaterialet som matrisene er basert på, er en undersøkelse av innenriks varestrømmer fra industri og engroshandel (Varestrømsundersøkelsen).

Rapport:

Varestrømmer i Norge – en komponent i Nasjonal godsmodell. Forfatter: Inger Beate Hovi