Meny
Vegvesenet ønsker mer informasjon om reisemønster i byer og tettsteder

Publisert
02.May.2019

Vegvesenet ønsker mer informasjon om reisemønster i byer og tettsteder

– Vi ønsker en mer effektiv metode for kartlegging av reisemønster og trafikkstrømmer i og gjennom byer og tettsteder.

– Vi har opprettet et prosjekt og for å komme i kontakt med leverandører som kan hjelpe oss med trafikktellinger. Vårt ønske er at prosjektet skal bidra til en mer effektiv metode for kartlegging av reisemønster og trafikkstrømmer i og gjennom byer og tettsteder, sier seniorrådgiver Liesl Hagelberg i Statens vegvesen.

Reisemønster som grunnlag for planlegging

Data om trafikk og reisemønster er et nødvendig grunnlag i vegplanlegging, by- og tettstedsutvikling, bompengeutredninger, samordnet bolig, areal og transportplanlegging, mobilitetsplanlegging og virksomhetsstyring og -planlegging.

– Dagens trafikkregistreringer og reisetidsmålinger gir oss gode data om antall kjøretøy, hastighet og -lengde på kjøretøyene i utvalgte punkt, samt reisetid for biler på utvalgte strekninger, likevel har Statens vegvesen begrenset med data for å kunne besvare følgende spørsmål:

Liesl Hagelberg, Statens vegvesen.
Liesl Hagelberg, Statens vegvesen.
Foto: Linda Grønstad
  • Hva er gjennomgangstrafikk?
  • Hva er lokaltrafikk i/gjennom/til byen?
  • Hvordan ser reisemønsteret og reisemiddelfordelingen i byen ut?
  • Hva er faktisk reisetid for ulike trafikantgrupper?

Teknologi gir nye muligheter

– Dagens manuelle metoder for innhenting av data om dette er ressurskrevende og gir oss begrenset mengde data, poengterer Hagelberg. Hun sier at Statens vegvesen er kjent med at det er flere aktører i markedet som kan tilby reisedata samlet inn med automatiske løsninger: Vi ønsker å ta del i teknologiske muligheter og innovasjon og vurderer derfor å invitere til en konkurranse om å levere slike data.

Vi har to mål:

Bruke nye datakilder til å framskaffe data med kjent kvalitet om reisevaner og trafikkmønster i byer og tettsteder.

Effektivisering og redusert ressursbruk.

Hagelberg utdyper at Statens vegvesen ønsker å utvikle en metodikk for innsamling og bearbeiding av data til å analysere rutevalg, reisemiddelfordeling og reisetider for privatbilister, næringstransport, kollektivreisende, gående og syklende. Bedre trafikkdata vil bidra til økt nøyaktighet på transportmodellene og mindre avvik mellom beregnet og faktisk trafikk i nye prosjekter/tiltak.

– Videre har vi mål om at prosjektet skal gi nytte i areal- og transportplanleggingen og samferdselsplanleggingen, uavhengig av forvaltningsnivå og aktører (kommune, fylkeskommune, stat, kollektivselskaper, Nye Veier AS).

Gjennom prosjektet ønsker vi svar på hvordan gjennomgangstrafikken og lokaltrafikken fordeler seg i og rundt byene. Lillehammer er valgt som caseområde i første omgang, avslutter Hagelberg.