Meny
Veiprising av tunge kjøretøy kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt

Publisert
09.March.2020

Veiprising av tunge kjøretøy kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt

Veiprising av tunge kjøretøy kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt og mer målrettet enn dagens system, viser en ny rapport Samferdselsdepartementet har mottatt.

– Å få et overordnet bilde av hvordan veiprising kan fungere for tunge kjøretøy er interessant, og jeg vil nå sørge for at vi får en god prosess for å vurdere dette videre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet har, sammen med Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet, fått utarbeidet rapporten om satellittbasert veiprising av tunge kjøretøy. Det er Vista Analyse som står bak rapporten.

Riktigere prising og samfunnsøkonomisk lønnsomt

Tungtrafikk på vei gir ulemper for samfunnet, slik som støy, lokal forurensing og veislitasje. Rapporten viser at veiprising gir mulighet til å ta hensyn til at kostnadene varierer med tid og sted, og at man dermed kan oppnå bedre prising enn med dagens veibruksavgift.

Et system med veiprising vil også føre til at utenlandske lastebiler, som ikke fyller drivstoff i Norge, betaler for kostnadene de påfører samfunnet.

Veiprising vil få konsekvenser for finansiering av veiutbygging og for virkemidler i bypolitikken

En overgang til veiprising vil få konsekvenser for dagens finansiering av veiutbygging og for virkemidler i bypolitikken.

– Rapporten peker på at det er gode grunner til videre vurdering av veiprising. Samtidig ser vi at veiprising vil få store konsekvenser for bompenger som finansieringsform og dermed også for realisering av prosjekter i Nasjonal transportplan, og som virkemiddel i bypolitikken. I tillegg er det spørsmål om hvordan personvernhensynet kan ivaretas. Dette er problemstillinger som fortjener en grundig vurdering og som må utredes nærmere dersom vi ønsker å gå videre med veiprising, sier Hareide.

Les rapporten fra Vista Analyse: Satellittbasert veiprising for tungtransport (pdf)