Meny
Vellykket biogass-satsing

Publisert
18.June.2015

Vellykket biogass-satsing

Enova har lykkes i å utvikle markedet for produksjon av biogass i Norge. Det er likevel rom for utvikling av programtilbudet. Det viser en evaluering Analyse & Strategi har utført sammen med Multiconsult på oppdrag fra Enova.

-Evalueringen viser at Enovas biogassprogram har spilt en helt avgjørende rolle i etableringen av anlegg og utviklingen av markedet i programperioden, sier Julia Obrovac i Analyse & Strategi, som er en av forfatterne av evalueringsrapporten.

382 GWh

Enova gir gjennom biogassprogrammet investeringsstøtte til aktører som ønsker å etablere anlegg for produksjon av biogass. Rapporten har sett spesielt på årene 2012 – 2014, og er en oppfølging av en evaluering som ble gjort i 2011. Fra programmet ble etablert i 2009 har Enova støttet 13 prosjekter med til sammen 320 millioner kroner. Samlet sett skal prosjektene gi en årlig biogassproduksjon på 382 GWh.

-Vi ser at det produseres klart mer biogass og at all ny produksjon skjer med støtte fra Enova. Et annet tegn på at markedet utvikler seg er at noen flere aktører har kommet på banen, sier Obrovac.

Selv om hovedkonklusjonen er at satsingen har vært vellykket, understreker Obrovac at dagens totale rammebetingelser fører til at for lite av potensialet for biogassproduksjon blir tatt ut. Evalueringen anbefaler derfor at støttenivået økes for å sikre videre utvikling

Viktig kunnskapsgrunnlag

I tillegg til å utvikle markedet har programmet også hatt som mål å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseoverføring mellom de som er involvert i biogassproduksjon i industriell skala. Datagrunnlaget, som er samlet inn med en kombinasjon av dokumentanalyse og dybdeintervjuer, viser at det varierer i hvilken grad dette skjer.

-Det er flere aktører som ikke har særlig fokus på kompetanseutveksling eller tilrettelegger for dette, mens andre deler informasjon og samarbeider godt, forteller Obrovac.

For Enova er funnene fra evalueringen et viktig kunnskapsgrunnlag når selskapet nå vurderer å justere biogassprogrammet.

-Slike evalueringer er et eksempel på at vi følger markedet tett, og jevnlig vurderer virkemidlene for å bidra til at vi oppnår det vi ønsker. Vi tolker funnene som at programmet i all hovedsak har fungert. Samtidig gir evalueringen oss noen viktige svar og innspill, som vi selvfølgelig må vurdere i det pågående arbeidet, sier programdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Programdirektøren tror biogassmarkedet vil utvikle seg ytterligere de neste årene, og at Enova vil fortsette å spille en viktig rolle

– Biogass er en ressurs som kan utnyttes betydelig bedre – både i industrien og ikke minst innen transportsektoren. Allerede i dag finnes det 500 busser i Norge som kan benytte biogass som drivstoff, men flere av disse bussene bruker naturgass. Med vår investeringsstøtte skal Enova bidra til at tilgangen på biogass er god, slik at for eksempel flere busser kan kjøre utslippsfritt, sier Leistad