Meny
Vil svekke konkurransen om transporttjenester

Publisert
29.May.2017

Vil svekke konkurransen om transporttjenester

Schenker, den tyske statseide logistikkgiganten, har fått med seg norske transportselskaper på en påvirkningskampanje overfor næringsministeren for å få tilgang til Posten Norges terminaler. Schenkers krav er like urimelig som om Coop skulle forlange å få benytte Norgesgruppens lagre.

Kronikk av Elisabeth H. Gjølme, Kommunikasjonsdirektør i Posten Norge.

Posten Norge har som andre postselskaper i Europa, satset innen logistikk og distribusjon av pakker for å kompensere for fallende brevvolumer. Ekspansjonen har blant annet foregått ved oppkjøp av logistikkselskaper og er finansiert gjennom egne overskudd og salg av eiendeler. Denne strategien har det vært bred oppslutning om i Stortinget.

Vi opererer i et marked som er preget av tøff konkurranse. Vi leter hele tiden etter måter å drive mer effektivt på for å sikre konkurransedyktige tjenester og priser. Effektiv drift av terminaler og transport er blitt en helt sentral del av Posten Norges virksomhet. Vi henter ut stordriftsfordeler der vi kan. Logistikk er en naturlig videreutvikling av postvirksomheten. Bilene fylles med både post, pakker og gods slik at vi sikrer kostnadseffektiv utkjøring til kunder over hele landet og reduserer utslipp.

Postdistribusjon er ikke jernbaneskinner

I et opprop til næringsministeren krever Schenker at Postens infrastruktur blir skilt fra forretningsområdene Post og Logistikk på samme måte som jernbaneinfrastruktur er blitt skilt fra togdrift og transporttjenester. Sammenlikningen er urimelig. Ingen ville drømme om å foreslå utbygging av alternative togskinner for å sikre konkurranse i jernbanesektoren. Mens det er avgjørende for konkurransen at Schenker og andre videreutvikler egne terminaler og logistikksystemer, slik Posten Norge har gjort for å styrke tjenestetilbudet til både bedrifter og befolkning.

Fri tilgang til Post i Butikk

Posten har de siste 20 årene bygget ned postkontorene og inngått avtaler om Post i Butikk. Post i Butikk-nettverket er ikke en infrastruktur betalt av fellesskapet. Vi betaler fortløpende driftskostnader til butikkene for det arbeidet de utfører på Postens vegne. Postens avtale om eksklusivitet på dette området ble avviklet i 2006. Hvem som helst kan benytte tilbudet ved å inngå en avtale med Posten Norge eller inngå egne avtaler direkte med butikkene.

Konkurranse virker

Posten Norge har distribuert brev og pakker i 370 år. Erfaringen gir oss selvfølgelig en konkurransefordel. Ingen kjenner Norge bedre. Men historie og tradisjoner er ikke tilstrekkelig for å lykkes i et marked som på grunn av digitalisering har endret seg raskere enn det var mulig å forutse for bare få år siden. Posten Norge var tidlig ute med å gjøre logistikk til et nytt konkurransefortrinn. Uten dette ville posttjenestene i Norge blitt vesentlig dyrere. Konkurranse virker!