Meny
Vurderer støtte til tyngre biogass-kjøretøy

Publisert
28.August.2017

Vurderer støtte til tyngre biogass-kjøretøy

Det er både skjær i sjøen og lys i tunnelen for økt bruk av biogass i transportsektoren, viser ny rapport. Enova vurderer nå å utvide støttetilbudet.

– Biogass kan redusere klimagassutslipp i deler av transportsektoren. Rapporten viser at det er mulig å etablere et marked for biogass som på sikt kan stå på egne ben, særlig innen tungtransport og anleggsmaskiner, sier programansvarlig transport Konrad Pütz i Enova.

Rapporten «Muligheter og barrierer for økt bruk av biogass til transport i Norge» er skrevet av Sund Energy på oppdrag fra Enova, og blir presentert på Biogassdagen 29. august.

Volumene må opp

Den ferske rapporten peker på at lave volum i produksjon, distribusjon og bruk fortsatt er til hinder for økt bruk av biogass.

– I dag både produseres og forbrukes biogass i små og spredte volum, noe som gir høye kostnader i hele kjeden som det må stordriftsfordeler til for å redusere. Det blir ikke virkelig fart på dette markedet før gass blir billigere enn diesel, og biogass blir billigere enn naturgass, sier Pütz, som tror både teknologiutvikling, bedre ressursutnyttelse og økte krav til utslippskutt vil bidra positivt for omsetningen av biogass.

Det er relativt lav etterspørsel etter biogass i dag. For at flere skal ønske å ta i bruk biogass, løfter rapporten fram at noe må gjøres med investeringskostnaden på kjøretøy og mangelen på fyllestasjoner.

– Gasskjøretøy koster mer i innkjøp, og en begrenset tilgang på de tyngste og mest krevende kjøretøyene har vært en flaskehals. I tillegg er det få fyllestasjoner og kostbart å bygge opp den infrastrukturen, sier Pütz.

Nye kjøretøy åpner for nye støttemuligheter

– Både produksjonsvolumet og etterspørselen må opp dersom man skal klare å bygge et levedyktig marked på sikt. På produksjonssiden ser vi det derfor som hensiktsmessig å fortsette å støtte teknologiutvikling og industrialisering, forsikrer Pütz i Enova.

Enova vurderer nå også støttemuligheter for å øke etterspørselen, avslører han:

– Konkurranseevnen til biogass er potensielt størst innen tunge kjøretøy og anleggsmaskiner, men det har manglet kjøretøy med større motorer på markedet. Disse er nå på vei inn, og da blir det straks mulig og interessant for oss å bidra til å øke etterspørselen. Vi ser nå på hvordan vi eventuelt kan støtte kjøp av tyngre biogassdrevne kjøretøy, og tar gjerne imot innspill i denne prosessen.