Meny
Yrkestrafikkforbundet vil ha bro, slutter seg til ESA-klage over vedtak om ny bratt tunnel under fjorden Foto: Yrkestrafikkforbundet

Publisert
25.June.2019

Yrkestrafikkforbundet vil ha bro, slutter seg til ESA-klage over vedtak om ny bratt tunnel under fjorden

Yrkestrafikkforbundet går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier, Norges Lastebileier-Forbund og KNA har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv, og dermed vil være ulovlig.

– Et nytt og parallelt løp i Oslofjordtunnelen vil av praktiske årsaker måtte bygges like bratt som det eksisterende, det vil si med en stigning på 7 prosent over lange strekninger i begge retninger. Dette gir høy risiko for overoppheting av motorer, drivverk og bremser, og dermed for branner og havarier. EU-direktivet tillater på grunn av brannfare ikke brattere stigninger enn 5 prosent, og rekken av branner og branntilløp i eksisterende tunnel bekrefter at 7 prosent er uforsvarlig. Tunnelplanen må derfor skrotes til fordel for bro, som gir langt bedre sikkerhet, forutsigbarhet og samfunnsmessig nytteverdi, uttaler Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet.

Stortingsflertallets vedtak om å bygge et nytt løp i Oslofjordtunnelen ble klaget inn for ESA i november 2017. I tillegg til Organisasjonen Bedre Veier (OBV), Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og KNA tiltrer nå Yrkestrafikkforbundet klagen. Også Trygg Trafikk støtter kravet om bro på bakgrunn av trafikksikkerhetsvurderinger, men ønsker ikke å delta i en kampanje knyttet til dette da infrastrukturtraseer er i grenselandet for Trygg Trafikks kompetanseområde, og noe organisasjonen normalt ikke uttaler seg om.

Saken er fortsatt under behandling i Brussel, og det er uklart når en avgjørelse kan ventes.

– Men selv om Samferdselsdepartementet mot formodning skulle få medhold i Brussel, så må norske politikere ta ansvar og gjøre en ny vurdering. Den vedtatte løsningen er å gjenta og fordoble et tidligere feilgrep. Oslofjordtunnelen har vist seg utrygg og uforutsigbar, med mange branner, og har vært stengt annenhver dag i gjennomsnitt. Særlig har tungtrafikken vært rammet, noe som har påført våre medlemmer betydelige ekstra belastninger, sier Jim Klungnes.

Brann i lange undersjøiske tunneler gir alltid høy risiko for liv og helse, særlig gjelder dette i en sterkt trafikkert tunnel. Brannfaren er en direkte følge av den bratte stigningen, og antall havarier og branner vil øke proporsjonalt med trafikken, uavhengig om det er ett eller to tunnelløp.

I 2016 passerte hvert døgn i gjennomsnitt 9600 kjøretøyer Oslofjordtunnelen. Statens vegvesen regner med en økning til 20 700 i 2039, med en tungtrafikkandel på 15 prosent. Offisiell statistikk viser at det fra 29. mars 2011 til 5. mai 2017 var 10 branntilfeller i tunnelen, 7 av disse i vogntog/lastebiler. I hvert fall to av brannene var av svært alvorlig karakter med høy risiko for personskade eller død. Så sent som 6. mars i år oppsto nok en brann i et vogntog.

Statens vegvesen og alle andre relevante faginstanser har anbefalt å bygge bro over nordre Håøya istedenfor ny tunnel. Bro vil ha vesentlig større økonomisk verdi for samfunnet med en positivsamfunnsnytte 13,9 milliarder kroner, mot en negativ samfunnsnytte 4,1 milliarder kroner for tunnel, selv om byggekostnadene for bro vil ligge høyere. Med effektiv prosjektgjennomføring vil en bro kunne stå ferdig syv år etter et byggevedtak. Det er bare rundt to år senere enn ny tunnel. Innsparingen i byggekostnader ved å velge tunnel fremfor bro er med andre ord kortsiktig, og medfører at store verdier går tapt for Norge over tid.

– En innsparing på to år rettferdiggjør på ingen måte dette, og særlig ikke siden trafikkutvikling og regional vekst trolig uansett vil fremtvinge en bro om noen år. Da vil tunnelen være en svært dårlig investering, sier Klungnes.