Meny

NTP

Ny NTP: 1200 milliarder til samferdsel fram mot 2033

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for 2022–2033. Der legges det opp til en historisk høyt pengebruk. Spesielt gledelig er det at regjeringen legger opp til at E16 Arna–Stanghelle blir igangsatt i første planperiode, at vedlikeholdsetterslepet på riksveiene reduseres kraftig og, ikke minst, at fylkesveiene for alvor er tatt inn i NTP-varmen.

Read More

Nasjonal transportplan 2022–2033: Ein grønare transportsektor

Ny Nasjonal transportplan følger opp klimaplanen og ambisjonen om å halvere klimagassutsleppa frå transportsektoren innan 2030. – Vi skal ta i bruk nye løysingar og arbeide målretta for å redusere utsleppa både frå bygginga og bruken av samferdselsinfrastruktur. Vi satsar stort på sykkel og legg til rette for ei klima- og miljøvennleg byutvikling med 80 milliardar kroner til byområda, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Read More

Kvalitetssikring av Stad skipstunnel

Samferdselsdepartementet mottok 30. mai en rapport om ekstern kvalitetssikring av Stad skipstunnel. Rapporten inneholder elementer knyttet til både nytteverdi og kostnader. Samferdselsdepartementet har mottatt en rapport om ekstern kvalitetssikring av Stad skipstunnel. Rapporten inneholder elementer knyttet til både nytteverdi og kostnader. – Vi vil nå vurdere rapporten nøye før vi tar stilling til videre håndtering…

Read More